Deklaracja dostępności Przedszkole Nr 80

Przedszkole Nr 80 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Nr 80.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-10-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część artykułów zawiera błędy w warstwie tekstowej ( brak informacji o rodzaju otwieranych lub pobieranych dokumentów, tekst wyjustowany)
 • niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Szczygieł.
 • E-mail: sekretariat.p080@wroclawskaedukacja.pl
 • Telefon: 71 798 68 15

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 80 „Zielona dolinka” we Wrocławiu
 • Adres: ul. Zielińskiego 74
  53-534 Wrocław
 • E-mail: sekretariat.p080@wroclawskaedukacja.pl
 • Telefon: 71 798 68 15

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedszkola Nr 80 we Wrocławiu mieści się przy ulicy Zielińskiego 74 we Wrocławiu.

 • Do przedszkola prowadzi jedno główne wejście przeznaczone dla użytkowników budynku oraz gości/interesantów.
 • Drugie wejście usytuowane, od strony bramy wjazdowej na teren przedszkola jest wejściem gospodarczym przeznaczonym dla pracowników oraz firm zaopatrzeniowo-usługowych.
 • Wejście główne   nie jest wyposażone w system informacji naprowadzającej dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia główne do budynku wyposażone jest  w system kontroli dostępu. Rodzice/  osoby upoważnione do odbioru dzieci z placówki otwierają je za pomocą kodu dostępu.
 • Przedszkole nie posiada toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.
 • Brak tłumacza języka migowego.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Inne osoby (goście, interesanci) mogą wejść do budynku sygnalizując ten zamiar za pomocą dzwonka znajdującego się przy  drzwiach wejściowych.
 • Do obu wejść prowadzą schody, przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla wózków.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i szatnia dziecięca oraz pomieszczenia na parterze. Na piętro prowadzą schody, które nie są wyposażone w urządzenia typu pochylnie, platformy przy schodowe. W budynku nie ma też windy osobowej.

Udogodnienia

 • Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych
 • Przełącznik kontrastowy
 • Pani Elżbieta Szczygieł jest koordynatorem  d/s kontaktów z  osobami z niepełnosprawnościami w Przedszkolu nr 80. Udzieli wszelkich informacji oraz pomocy w sprawach dotyczących przedszkola.